Stafi Akademik

Gjithçka Stafit Akademik

Stafi Akademik

Akademia e Evolucionit investon vazhdimisht në pasurimin e departamenteve me staf akademik kompetent dhe profesional. Akademia synon të gjejë kombinimin më të mirë të mësimdhënësve me përvojë dhe biografi të pasur me aktivitete, projekte artistike dhe krijuese, specialistë të provuar në këto fusha si dhe ligjërues të rinj, të arsimuar në vend dhe jashtë vendit, të cilët sjellin njohuri dhe përvoja të reja të institucioneve në të cilat ata formohen.

Përsosmëria në shërbimet profesionale, që mbështesin stafin akademik dhe studentët është një parakusht i domosdoshëm për suksesin e tyre. Stafi profesional, i aftë teknikisht dhe i përkushtuar personalisht në arsim dhe hulumtim dhe i mbështetur në vlerat institucionale të Akademisë, është thelbësor për punën tonë.

Njësitë akademike

 

Njësitë akademike të “Evolucion” janë:

1.            Departamenti i Dizajnit të  Modës,

2.            Departamenti i Dizajnit të  Komunikimit,

3.            Departamenti i Dizajnit të Enterierit.

 

Njësitë akademike - departamentet janë përgjegjëse për organizimin e mësimdhënies, provimeve, vlerësimit të studentëve si dhe aktiviteteve tjera që dalin nga fushëveprimi i njësive (ekspozitat, projektet artistike/kreative, ligjëratat mysafire, etj.). Poashtu, njësitë akademike janë përgjegjëse për sigurimin e cilësisë në kuadër të departamenteve dhe  raportojnë përkitazi me çështjet mësimore të departamentit. Çdo departament udhëhiqet nga udhëheqësi i tij. Udhëheqësi i Departamentit i përgjigjet Drejtorit Akademik dhe Drejtorit Ekzekutiv dhe përfaqëson departamentin në Këshillin Akademik.

Stafi

emri mbiemri

Profesor

asdasd

asdasdasd

asdasd

asdasd

Stafi Akademik

asdasd

asd

asd

Emri Mbiemri 5

Pozita

Emri Mbimeri 4

Pozita

Emri Mbiemri 3

Pozita

Emri Mbiemri 2

Pozita

Emri Mbiemri

Pozita