038 558 600   info@akademiaevolucion.com

STUDENTET

Rreth Studenteve

Administrimi i studentëve dhe shërbimet mbështetëse

Mirëqenia dhe zhvillimi i AE bazohet në shërbimet kryesore të ofruara nga AE, respektivisht regjistrimi i studentëve në programet studimore të ofruara për studim nga AE.

Procesi i regjistrimit të studentëve është i rregulluar me ligj, Statutin institucional të AE dhe rregulloret dhe procedurat e brendshme.

Veçanërisht në pesë vitet e kaluara, programet tona janë zgjedhja e parë e studentëve për të studiuar, kështu numri i studentëve të aftë për të pranuar është një numër fiks për çdo program.

Procedurat dhe kriteret për regjistrimin në programet bachelor dhe master brenda AE janë të përcaktuara qartë në Formularin e aplikimit për regjistrimin e studimeve, si dhe në Rregulloren për studimet Bachelor. Rregulloren për studimet Master dhe gjithashtu janë botuar në Doracakun e studentëve .

Përveç kësaj, kur shpallet konkursi për procesin e regjistrimit, çdo vit, Akademia “Evolucion”, si me kërkesë të ligjit ashtu edhe në mbështetje të strategjisë së reklamimit dhe PR të Akademisë, publikon online dhe në media kriteret e pranimit, procedurat e aplikimit, informacionin mbi tarifat e shkollimit, shpenzimet shtesë që duhet të planifikohen gjatë studimeve dhe gjithashtu informacion mbi bursat financiare apo të tjera dhe mundësitë e tjera që kanë studentët potencialë.

Pjesë e procedurave të pranimit janë edhe prezantimi brenda objekteve tona ku kërkohet pranimi i donatorit të nxënësit dhe përveç kësaj ka intervistë të bërë nga Udhëheqësi i departamentit, i cili përveç të tjerave synon të informojë studentin me atë se cilat janë rezultatet e mësimit të programit dhe çfarë pritet të përmbushë gjatë studimeve të tij në AE.

Pas fillimit të semestrit të parë në studimet Bachelor dhe Master, gjatë javës së tyre të parë studentët njoftohen me Doracakun e Studentëve, gjithashtu në ueb sajtin e Akademisë, i cili përfshin një manual mbi të gjitha informacionet e llojit “duhet të di" duke filluar nga rregulloret themelore, shërbimet e mbështetjes së studentëve, organizimet dhe klubet e studentëve, udhëzimet e procedurave administrative dhe kushtet e provimeve në përmbajtjen bazë dhe Rezultatet e mësimit të klasave të tyre, adresën e Zyrës së SC dhe mbështetjen shtesë që është në dispozicion në departamentin e tyre. Ky dokument është një nga dokumentet më të rëndësishme që njihet edhe si një udhërrëfyes për përvojën e suksesshme të studentëve, pasi që njofton studentët rreth mundësive, të drejtave dhe rregullave të rëndësishme si dhe dënimeve eventuale.

Kontakti i parë me studentin bëhet në recepcionin e Akademisë, një pjesë e mbështetjes administrative për studentët. Përveç marrjes së linkut të doracakut përmes postës elektronike, rregulloret përkatëse institucionale (duke përfshirë Rregulloren e vlerësimit, Rregulloren e progresit akademik, etj.) studentët njoftohen edhe me mbështetjen e Zyrës së SC dhe gjithashtu rëndësinë e rekomandimeve të tyre dhe mbi të gjitha mendimet që japin për pyetësorët e rregullt, të cilët inkurajohen kohë pas kohe t’i plotësojnë.

Studentët gjithashtu plotësojnë një pyetësor / test të aftësive themelore që kryhet nga Zyra e SC, në mënyrë që së bashku me informacionin nga dokumentet dhe të dhënat e mbledhura gjatë procedurave të regjistrimit, plotësojnë skedarin dhe profilin e nxënësit që është pjesë e të dhënave, i cili është ruajtur për qëllime të ndryshme.

Progresi i studentit, si dhe të dhënat e përpunuara nga pyetësorët e studentëve, gjenerohen rregullisht nga Zyra e SC dhe shërbejnë si bazë për veprim brenda institucionit. Ky është një proces i vazhdueshëm që shërben drejt pasurimit të përvojës së studimit të studentëve drejt përsosmërisë.