038 558 600  info@akademiaevolucion.com

STUDENTËT

Rreth Studentëve

Administrimi i studentëve dhe shërbimet mbështetëse

Mirëqenia dhe zhvillimi i AE bazohet në shërbimet kryesore të ofruara nga AE, respektivisht regjistrimi i studentëve në programet studimore të ofruara për studim nga AE.

Procesi i regjistrimit të studentëve është i rregulluar me ligj, Statutin institucional të AE dhe rregulloret dhe procedurat e brendshme.

Veçanërisht në pesë vitet e kaluara, programet tona janë zgjedhja e parë e studentëve për të studiuar, kështu numri i studentëve të aftë për të pranuar është një numër fiks për çdo program.

Procedurat dhe kriteret për regjistrimin në programet bachelor dhe master brenda AE janë të përcaktuara qartë në Formularin e aplikimit për regjistrimin e studimeve, si dhe në Rregulloren për studimet Bachelor. Rregulloren për studimet Master dhe gjithashtu janë botuar në Doracakun e studentëve .

Përveç kësaj, kur shpallet konkursi për procesin e regjistrimit, çdo vit, Akademia “Evolucion”, si me kërkesë të ligjit ashtu edhe në mbështetje të strategjisë së reklamimit dhe PR të Akademisë, publikon online dhe në media kriteret e pranimit, procedurat e aplikimit, informacionin mbi tarifat e shkollimit, shpenzimet shtesë që duhet të planifikohen gjatë studimeve dhe gjithashtu informacion mbi bursat financiare apo të tjera dhe mundësitë e tjera që kanë studentët potencialë.

Pjesë e procedurave të pranimit janë edhe prezantimi brenda objekteve tona ku kërkohet pranimi i donatorit të nxënësit dhe përveç kësaj ka intervistë të bërë nga Udhëheqësi i departamentit, i cili përveç të tjerave synon të informojë studentin me atë se cilat janë rezultatet e mësimit të programit dhe çfarë pritet të përmbushë gjatë studimeve të tij në AE.

Pas fillimit të semestrit të parë në studimet Bachelor dhe Master, gjatë javës së tyre të parë studentët njoftohen me Doracakun e Studentëve, gjithashtu në ueb sajtin e Akademisë, i cili përfshin një manual mbi të gjitha informacionet e llojit “duhet të di" duke filluar nga rregulloret themelore, shërbimet e mbështetjes së studentëve, organizimet dhe klubet e studentëve, udhëzimet e procedurave administrative dhe kushtet e provimeve në përmbajtjen bazë dhe Rezultatet e mësimit të klasave të tyre, adresën e Zyrës së SC dhe mbështetjen shtesë që është në dispozicion në departamentin e tyre. Ky dokument është një nga dokumentet më të rëndësishme që njihet edhe si një udhërrëfyes për përvojën e suksesshme të studentëve, pasi që njofton studentët rreth mundësive, të drejtave dhe rregullave të rëndësishme si dhe dënimeve eventuale.

Kontakti i parë me studentin bëhet në recepcionin e Akademisë, një pjesë e mbështetjes administrative për studentët. Përveç marrjes së linkut të doracakut përmes postës elektronike, rregulloret përkatëse institucionale (duke përfshirë Rregulloren e vlerësimit, Rregulloren e progresit akademik, etj.) studentët njoftohen edhe me mbështetjen e Zyrës së SC dhe gjithashtu rëndësinë e rekomandimeve të tyre dhe mbi të gjitha mendimet që japin për pyetësorët e rregullt, të cilët inkurajohen kohë pas kohe t’i plotësojnë.

Studentët gjithashtu plotësojnë një pyetësor / test të aftësive themelore që kryhet nga Zyra e SC, në mënyrë që së bashku me informacionin nga dokumentet dhe të dhënat e mbledhura gjatë procedurave të regjistrimit, plotësojnë skedarin dhe profilin e nxënësit që është pjesë e të dhënave, i cili është ruajtur për qëllime të ndryshme.

Progresi i studentit, si dhe të dhënat e përpunuara nga pyetësorët e studentëve, gjenerohen rregullisht nga Zyra e SC dhe shërbejnë si bazë për veprim brenda institucionit. Ky është një proces i vazhdueshëm që shërben drejt pasurimit të përvojës së studimit të studentëve drejt përsosmërisë.

Shërbimet e studentëve

Aktualisht, në AE ka një sërë mënyrash se si shërbimet e studentëve mund t’i ndihmojnë studentët tanë gjatë kohës së tyre në AE, qoftë për t’i ndihmuar ata me studimet e tyre ose me sfidat e jetës.

 • Këshillim
  Në AE ne u ofrojmë të gjithë studentëve të regjistruar aktualisht këshillim konfidencial falas në të gjithë AE.
 • Raport + Mbështetje
  Në AE, ne duam që të gjithë në komunitetin tonë të ndihen të respektuar, të përfshirë dhe të mbështetur, kjo është arsyeja pse ne kemi Raport+Mbështetje, një platformë për studentët, stafin dhe vizitorët për të raportuar diskriminimin, sjelljen e keqe, ngacmimin ose sulm kundër vetes ose të tjerëve.
 • Mbështetje akademike
  AE ka Tutorë të Zhvillimit të Mësimit për të ndihmuar studentët tanë me studimet e tyre – nga menaxhimi i kohës dhe prezantimi i aftësive deri te përmirësimi i proceseve të të mësuarit dhe aftësive të të menduarit kritik etj.
 • Këshilla & Financa
  Në departamentin tonë financiar, ne kemi një ekip që mund t’i ndihmojë studentët tanë me një sërë çështjesh personale dhe financiare, kryesisht në këtë kohë pandemie. Të gjitha diskutimet janë konfidenciale dhe mund të përfshijnë ndihmën e studentëve për të kapërcyer problemet e tyre financiare me klasifikimin e financave të studentëve duke riprogramuar kalendarin e tyre të shkollimit ose duke i ndihmuar ata me çështjet e punësimit.
 • Mirëqenia
  AE ka një sërë mjetesh për të ndihmuar studentët me mirëqenien e tyre në institucionin tonë. Si dhe stafi ynë i administratës i vendosur në recepsion në sallën kryesore, me të cilët studenti mund të flasë gjithmonë
 • Këshillim per studentët me nevoja të veqanta
  Në AE, ne momentin e pare qe ne informohemi se studenti është me nevoja të kufizura ose me diferencë të të mësuarit, ekipi ynë i caktuar i këshillues do të punojë me studentin dhe kolegët akademikë për të ofruar një përvojë të arritshme mësimore.
  Synimi ynë është të inkurajojmë dhe nxisim mësimin e pavarur duke i mundësuar studentit të zhvillojë strategjitë, aftësitë dhe njohuritë për të mbështetur studentin në kursin e zgjedhur të studimit.
  Në AE ne punojmë me studentin për:
  – Merrjen parasysh nevojat e tij/saj për të mësuar në lidhje me kursin e zgjedhur të studimit në AE.
  – Mbështetim atë që të aplikojë dhe të marrë mbështetjen e jashtme që mund t’i takojë.
  – Të vendosur dhe t’ju referojë për vlerësime shtesë, nëse kërkohet gjatë studimeve të tij/saj.