038 558 600  info@akademiaevolucion.com

Zyra e shërbimeve për Orientim në Karrierë & Alumnit

Misioni dhe Objektivat

Zyra e shërbimeve për Orientim në Karrierë & Alumnit (ZSHOKA) si qëllim kryesor ka aktivizimin e studentëve gjatë dhe pas përfundimit të programit të studimit në veprimtari jashtë mësimore me karakter shkencor, profesional, social, Artistike dhe kulturore. Shkëmbimi i ideve me studentët në shkollim dhe të diplomuar, diskutime rreth temave aktuale, organizimi i aktiviteteve kompetitive, organizimi i tureve, përfshirja në konferenca të ndryshme shkencore, artistike, fushata humanitare dhe ato me karakter ndërgjegjësues, janë pjesë e planifikimit të punës së kësaj zyre.

ZSHOKA ka për qëllim lehtësimin e lidhjes ndërmjet karrierës akademike dhe mundësive të realizimit të praktikës profesionale, punësimit të studentëve të diplomuar në Akademinë Evolucion (AE) dhe promovimin e tyre në kompanitë, organizatat si dhe shoqatat e ndryshme të interesuara për punëmarrje. Gjithashtu ajo synon të drejtojë studentin në zhvillimin e karrierës, nëpërmjet vlerësimit të interesave personale të çdo studenti dhe harmonizimin e tyre me pozicione pune, paga dhe kushtet e dëshiruara nga palët e marrëveshjes së punësimit.

Shërbimet e ofruara nga kjo njësi do të jenë të orientuara në drejtim të tri shërbimeve kryesore:

Informimi, Orientimi dhe Këshillimi

 

Funksionet

-ZSHOKA pranë “AE” synon të krijojë dhe të rris një marrëdhënie të vazhdueshme mes studentëve aktual, profesorëve dhe të diplomuarve në “AE”.

-ZSHOKA ndjek dhe mbështet studentët për t’i mbajtur ata të informuar në lidhje me vendimet që duhet të marrin për të realizuar potencialet e tyre në tregun e punës.

-Kjo zyrë ofron informacion dhe shërbime këshilldhënëse për:

-Studentët e diplomuar;

-Punëdhënësit, bizneset dhe organizatat që dëshirojnë të rekrutojnë punonjës ose të rrisin ndërgjegjësimin e punonjësve të tyre për kualifikime të mëtejshme ofruar nga “AE”

– Nëpërmjet organizimit të aktiviteteve me studentët e diplomuar, ZSHOKA ndihmon në transmetimin e ideve, nismave, inovacionit, bashkëpunimeve midis studentëve për përballjen me tregun e punës.

– Të gjithë studentët të cilët përfundojnë studimet e tyre pranë “AE” janë Alumni i tij.

 

Kompetencat

-ZSHOKA shpërndan për studentët e diplomuar informacione mbi trendet e zhvillimeve teknologjike të sektorit që operon, ofertat e tregut të punës, mundësinë e praktikave, intershipeve, kualifikimeve etj.;

-ZSHOKA organizon takime mes studentëve të diplomuar me studentët aktual me qëllim shkëmbimin e eksperiencave të punësimit dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta;

-Studentët e diplomuar (Alumni) do të japin informacione në bazë të përvojës së tyre personale, këshillim karriere për studentët që janë aktualisht pjesë e tij dhe mbështetje në formimin e tyre profesional.  

-Studentët e diplomuar pranë “AE” janë përfitues të programeve në të cilat “AE” ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi.

-Studentët e diplomuar (Alumni) janë pjesë aktive e jetës sociale, edukative dhe kulturore të zhvilluar në ZSHOKA.

-Studentët e diplomuar (Alumni) mbështesin “AE” duke dhënë vazhdimisht mendimin e tyre mbi hapat që duhet të ndërmarrë “AE”, apo duke ndihmuar studentët aktualë në studimet e tyre dhe në zhvillimin e praktikës profesionale.

 

Zyra e shërbimeve për Orientim në Karrierë & Alumnit i ndihmon ish-studentët përmes:

-Dhënies së referencave për studime dhe punësim, 

-Angazhimit në projektet e “AE" veçanërisht në studime dhe projekte të Kërkimit Shkencor, Artit dhe Botimeve Akademike;

-Publikimit të punimeve Artistike dhe shkencore të studentëve të diplomuar (Alumni-t) në Revista të Artit dhe shkencore;

-Kujdeset për krijimin e një database statistikash të gjurmimit (punësimi apo studimi i mëtejmë) të studentëve pas përfundimit të studimeve në “AE”;

ZSHOKA përgatit materialet informuese për faqen e internetit të AE lidhur me të gjithë aktivitetin e saj si zyrë në mbështetje të Studentëve të diplomuar.

 

Bordi Industrial

Duke marrë parasysh qëllimin primar të Institucionit Akademik “Akademia Evolucion” (AE) në përgatitje të kuadrove të specializuar në drejtimet që ofron, nevoja e bashkëpunimit me punëdhënësit e këtij sektori është konsideruar e rëndësisë së lartë. Marrëveshja e bashkëpunimit rregullon obligimet dhe përgjegjësitë në mes të ndërmarrjeve dhe AE-së, përfshirë: planifikimin, organizimin, përfshirjen e studentëve që aftësohen, kohëzgjatjen e aftësimit, bazën materiale dhe teknike, dokumentacionin dhe kurrikulën e kualifikimit përkatës.

Bashkëpunimi me punëdhënësit e sektorit të dizajnit është për AE është një aktivitet tanimë i njohur dhe praktikuar në shumë sfera përgjatë operimit të saj.  Respektivisht, përmes bashkëpunimit në organizimin e eventeve të ndryshme, sikurse sfilatave të modës, realizim të praktikës profesionale për studentët, dhe në punësim të studentëve gjatë dhe pas studimit. E gjithë kjo ishte e kufizuar në përcjelljen e trendeve të shpejta me të cilat sektori i modës dhe dizajnit karakterizohet viteve të  fundit.

Për tu siguruar që oferta akademike e AE ndjek zhvillimet e përmendura më lartë, ka konsideruar ofrimin e hapësirës së përfshierjes së tyre në përmirësim të saj. Një përfshierje e mundshme është paraparë përmes themelimit të një trupe këshilldhënësve me përfqësim më të theksuar të bizneseve që operojnë në këto sektore, e të ashtuquajtur Bord Industrial.

Studentët tanë triumfojnë në finale në MUZA COMPETITION

Studentët tanë triumfojnë në finale në MUZA COMPETITION

Me kënaqësi të madhe, ju njoftojmë se studentët tanë të Akademisë Evolucion kanë arritur një sukses të jashtëzakonshëm duke u…

Idea Shefkiu, studente e Vitit të tretë ka fituar çmimin e dytë në Panairin Konventa e Drurit, Edicioni i 5-të.

Idea Shefkiu, studente e Vitit të tretë ka fituar çmimin e dytë në Panairin Konventa e Drurit, Edicioni i 5-të.

Idea Shefkiu, studente e Vitit të tretë ka fituar çmimin e dytë në Panairin Konventa e Drurit, Edicioni i 5-të.…