038 558 600  info@akademiaevolucion.com

EVOLUCION

Gjithçka rreth Akademisë Evolucion

Stafi Akademik

Akademia “Evolucion" investon vazhdimisht në pasurimin e departamenteve me staf akademik kompetent dhe profesional. Akademia synon të gjejë kombinimin më të mirë të mësimdhënësve me përvojë dhe biografi të pasur me aktivitete, projekte artistike dhe krijuese, specialistë të provuar në këto fusha si dhe ligjërues të rinj, të arsimuar në vend dhe jashtë vendit, të cilët sjellin njohuri dhe përvoja të reja të institucioneve në të cilat ata formohen.

Përsosmëria në shërbimet profesionale, që mbështesin stafin akademik dhe studentët është një parakusht i domosdoshëm për suksesin e tyre. Stafi profesional, i aftë teknikisht dhe i përkushtuar personalisht në arsim dhe hulumtim dhe i mbështetur në vlerat institucionale të Akademisë, është thelbësor për punën tonë.

Njësitë akademike

Njësitë akademike të “Evolucion” janë:

1. Departamenti i Dizajnit të Modës, nivelet BA & MA

2. Departamenti i Dizajnit të Komunikimit,

3. Departamenti i Dizajnit të Enterierit.

Njësitë akademike – departamentet janë përgjegjëse për organizimin e mësimdhënies, provimeve, vlerësimit të studentëve si dhe aktiviteteve tjera që dalin nga fushëveprimi i njësive (ekspozitat, projektet artistike/kreative, ligjëratat mysafire, etj.). Poashtu, njësitë akademike janë përgjegjëse për sigurimin e cilësisë në kuadër të departamenteve dhe raportojnë përkitazi me çështjet mësimore të departamentit. Çdo departament udhëhiqet nga udhëheqësi i tij. Udhëheqësi i Departamentit i përgjigjet Drejtorit Akademik dhe Drejtorit Ekzekutiv dhe përfaqëson departamentin në Këshillin Akademik.

Dizajn i Modës niveli Master

Vesa Govori - Hapçiu
Udhëheqëse e Departamentit

Ligjëruese

Flora Loshi
Ligjëruese

Besim Hoxha
Ligjërues
Dorina Gashi
Ligjëruese

Dizajn i Modës niveli Bachelor

Elmedina Rrahmani
Udhëheqëse e Departamentit

Ligjëruese

Ylber Rrukiqi
Ligjërues

Vlora Qorri - Mustafa
Ligjëruese
Mirlinda Rexhepi - Osaj
Ligjëruese

Florina Hoxha
Ligjëruese
Drilon Kurteshi
Ligjërues

Fjolla Qela
Ligjëruese

Dizajn i Komunikimit niveli Bachelor

ARTA AGANI
Udhëheqëse e Departamentit

Ligjëruese

Arsim Shala
Ligjërues

Granit Dragaj
Ligjërues

Lorik Muçaj
Ligjërues

Shpat Komoni
Ligjërues

Dizajn i Enterierit niveli Bachelor

Ilir Llonçari
Udhëheqës i Departamentit

Ligjërues

Genc Gafurri
Ligjërues

Arben Sela
Ligjërues
Bledion Baraliu
Ligjërues