038 558 600   info@akademiaevolucion.com

EVOLUCION

Gjithçka rreth Akademisë Evolucion

Stafi Akademik

Akademia e Evolucionit investon vazhdimisht në pasurimin e departamenteve me staf akademik kompetent dhe profesional. Akademia synon të gjejë kombinimin më të mirë të mësimdhënësve me përvojë dhe biografi të pasur me aktivitete, projekte artistike dhe krijuese, specialistë të provuar në këto fusha si dhe ligjërues të rinj, të arsimuar në vend dhe jashtë vendit, të cilët sjellin njohuri dhe përvoja të reja të institucioneve në të cilat ata formohen.

Përsosmëria në shërbimet profesionale, që mbështesin stafin akademik dhe studentët është një parakusht i domosdoshëm për suksesin e tyre. Stafi profesional, i aftë teknikisht dhe i përkushtuar personalisht në arsim dhe hulumtim dhe i mbështetur në vlerat institucionale të Akademisë, është thelbësor për punën tonë.

Njësitë akademike

Njësitë akademike të “Evolucion” janë:

1. Departamenti i Dizajnit të Modës,

2. Departamenti i Dizajnit të Komunikimit,

3. Departamenti i Dizajnit të Enterierit.

Njësitë akademike – departamentet janë përgjegjëse për organizimin e mësimdhënies, provimeve, vlerësimit të studentëve si dhe aktiviteteve tjera që dalin nga fushëveprimi i njësive (ekspozitat, projektet artistike/kreative, ligjëratat mysafire, etj.). Poashtu, njësitë akademike janë përgjegjëse për sigurimin e cilësisë në kuadër të departamenteve dhe raportojnë përkitazi me çështjet mësimore të departamentit. Çdo departament udhëhiqet nga udhëheqësi i tij. Udhëheqësi i Departamentit i përgjigjet Drejtorit Akademik dhe Drejtorit Ekzekutiv dhe përfaqëson departamentin në Këshillin Akademik.

Dizajni i Modës

Flora Loshi
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Histori mode 
 • Bazat e dizajnimit
 • Hyrje ne dizajn tekstili
Valdrin Sahiti
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Projektim ne dizajn te modes
 • Projektim ne stilizem 
 • Aranzhim dhe ekspozim i veshjeve

Naim Hoxha
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Praktike profesionale
 • Patron dhe modelizem
 • Teknologji e tekstilit

Besim Hoxha
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Modulet e qepjes

Ylber Rrukiqi
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Modulet e qepjes
Lumnije Krasniqi
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Patron dhe modelizem
 • Bazat e patronit 

Vesa Govori
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Vizatim i figures
 • Vizatim i trupit
Mirlinda Rexhepi
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Histori e artit
 • Vizatim ne mode

Majlinda Kelmendi
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Vizatim ne stil

Vlora Qorri
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Bazat e patronit dhe modelizem 

Musli Bozhdaraj
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Gjuhe angleze
Getoarbë Mulliqi
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Marrdhenje me publikun
 • Kulture gjuhe

Ilir Martini
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Kostumografi
Ulpiana Lama
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Psikologji e modes

Lulkaçela Jashari
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Projektim ne dizajn te modes
 • Projektim ne stilizem 
 • Aranzhim dhe ekspozim i veshjeve

Kemal Can
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Dizajn bazik
 • Dizajn tekstili

Goezde Bursaligil
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Puntori Workshop

Dizajn i Komunikimit

Arber Racaj
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Dizajn i komunikimit - Analize
 • Realizim i projektit
Shpat Komoni
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Web Design

Lorik Mucaj
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Menaxhment dhe Marketing

Lorik Sylejmani
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Imazh i korporates
 • Histori e dizajnit
 • Vizatim per dizajn

Arta Agani
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Tipografi krijim
 • Tipografi
Arsim Shala
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Vizatim digjital
 • DTP

Blerim Gjinovci
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Fotografi

Dizajni i Enterierit

Ilir Llonçari
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Parimet e projektimit ne objketet e banimit
 • Analize ne enterier dhe antropometri
 • Dizajn Studio
Arben Sela
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Rikonstruktim dhe adaptim
 • Menaxhimi i projektit ne enterier
 • Dizajn Studio

Genc Gafurri
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Dizajn kompjuterik 3dsMax
 • Parimet e projektimit ne hapesira edukativo-arsimore
 • Dizajn Studio

Bledion Baraliu
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Parimet e projektimit ne objekte turistike hotelierike
 • Vizatim teknik
 • Dizajn Studio

Ideal Vejsa
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Dizajn i elementeve
 • Dizajn Studio
Xhelal Llonçari
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Konstruksione arkitektonike

Zana Vitija
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Histori e enterierit
Bashkim Shala
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Ndriçimi dhe instalimet ne enterier
 • Dizajn i ndriçimit