038 558 600  info@akademiaevolucion.com

EVOLUCION

Gjithçka rreth Akademisë Evolucion

Stafi Akademik

Akademia e Evolucionit investon vazhdimisht në pasurimin e departamenteve me staf akademik kompetent dhe profesional. Akademia synon të gjejë kombinimin më të mirë të mësimdhënësve me përvojë dhe biografi të pasur me aktivitete, projekte artistike dhe krijuese, specialistë të provuar në këto fusha si dhe ligjërues të rinj, të arsimuar në vend dhe jashtë vendit, të cilët sjellin njohuri dhe përvoja të reja të institucioneve në të cilat ata formohen.

Përsosmëria në shërbimet profesionale, që mbështesin stafin akademik dhe studentët është një parakusht i domosdoshëm për suksesin e tyre. Stafi profesional, i aftë teknikisht dhe i përkushtuar personalisht në arsim dhe hulumtim dhe i mbështetur në vlerat institucionale të Akademisë, është thelbësor për punën tonë.

Njësitë akademike

Njësitë akademike të “Evolucion” janë:

1. Departamenti i Dizajnit të Modës,

2. Departamenti i Dizajnit të Komunikimit,

3. Departamenti i Dizajnit të Enterierit.

Njësitë akademike – departamentet janë përgjegjëse për organizimin e mësimdhënies, provimeve, vlerësimit të studentëve si dhe aktiviteteve tjera që dalin nga fushëveprimi i njësive (ekspozitat, projektet artistike/kreative, ligjëratat mysafire, etj.). Poashtu, njësitë akademike janë përgjegjëse për sigurimin e cilësisë në kuadër të departamenteve dhe raportojnë përkitazi me çështjet mësimore të departamentit. Çdo departament udhëhiqet nga udhëheqësi i tij. Udhëheqësi i Departamentit i përgjigjet Drejtorit Akademik dhe Drejtorit Ekzekutiv dhe përfaqëson departamentin në Këshillin Akademik.

Dizajni i Modës

Flora Loshi
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Histori mode 
 • Bazat e dizajnimit
 • Hyrje ne dizajn tekstili
Valdrin Sahiti
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Projektim ne dizajn te modes
 • Projektim ne stilizem 
 • Aranzhim dhe ekspozim i veshjeve

Lulkaçela Jashari
Ligjeruese dhe Shef departamenti

Ligjeruese në lëndët

 • Projektim ne dizajn te modes
 • Projektim ne stilizem 
 • Aranzhim dhe ekspozim i veshjeve
Naim Hoxha
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Praktike profesionale
 • Patron dhe modelizem
 • Teknologji e tekstilit

Besim Hoxha
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Modulet e qepjes
Ylber Rrukiqi
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Modulet e qepjes

Lumnije Krasniqi
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Patron dhe modelizem
 • Bazat e patronit 
Mirlinda Rexhepi
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Histori e artit
 • Vizatim ne mode

Majlinda Kelmendi
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Vizatim ne stil
Ulpiana Lama
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Psikologji e modes
 • Socio Ekonomi
 • Historia e kulturës

Vesa Govori
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Vizatim i figures
 • Vizatim i trupit
Vlora Qorri
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Bazat e patronit dhe modelizem 
 • Ndërtimi i veshjes në kukull - Draping

Musli Bozhdaraj
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Gjuhe angleze
Ilir Martini
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Kostumografi

Kemal Can
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Dizajn bazik
 • Dizajn tekstili
Goezde Bursaligil
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Puntori Workshop

Dizajn i Komunikimit

Arta Agani
Ligjeruese dhe Shef departamenti

Ligjeruese në lëndët

 • Tipografi krijim
 • Tipografi
Arsim Shala
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Vizatim digjital
 • DTP

Lorik Sylejmani
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Imazh i korporates
 • Histori e dizajnit
 • Vizatim per dizajn
SHpat Komoni
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Web Design

Blerim Gjinovci
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Fotografi
Lorik Mucaj
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Menaxhment dhe Marketing

Dizajni i Enterierit

Ilir Llonçari
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Parimet e projektimit ne objketet e banimit
 • Analize ne enterier dhe antropometri
 • Dizajn Studio
Arben Sela
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Rikonstruktim dhe adaptim
 • Menaxhimi i projektit ne enterier
 • Dizajn Studio

Genc Gafurri
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Dizajn kompjuterik 3dsMax
 • Parimet e projektimit ne hapesira edukativo-arsimore
 • Dizajn Studio
Bledion Baraliu
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Parimet e projektimit ne objekte turistike hotelierike
 • Vizatim teknik
 • Dizajn Studio

Ideal Vejsa
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Dizajn i elementeve
 • Dizajn Studio
Xhelal Llonçari
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Konstruksione arkitektonike

Zana Vitija
Ligjeruese

Ligjeruese në lëndët

 • Histori e enterierit
Bashkim Shala
Ligjerues

Ligjerues në lëndët

 • Ndriçimi dhe instalimet ne enterier
 • Dizajn i ndriçimit