038 558 600  info@akademiaevolucion.com

Këshilli i Studentëve në Akademinë “Evolucion”

Në aspektin organizativ, Këshilli i Studentëve i Akademisë “Evolucion” (AE) është organ i cili përfaqëson të gjithë interesat e studentëve të AE’së. Përfaqësimi parashikohet me Ligjin për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës, Statutin, Rregulloren për organizimin e studentëve  dhe Rregulloreve të tjera të AE’së.

Ky organ përfaqëson interesat e studentëve, kujdeset për mendimin e organeve kompetente të AE’së duke u bazuar në statutin e AE’së, dhe ju jep mendime për çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat dhe detyrat e studentëve.

Këshilli i Studentëve të AE’së përbëhet nga minimum katër anëtarë dhe maksimum dhjetë anëtarë të zgjedhur nga rradhët e studentëve të AE me zgjedhje ku mandati i anëtarëve të zgjedhur të Këshillit të Studentëve zgjat 3 (tre) vite.

Përfaqësuesit e Këshillit të studentëve marrin pjesë në të gjitha instancat dhe vendimarrjet e AE’së me të drejtë vote.

Puna e Këshillit të Studentëve rregullohet me Rregullat e procedurës së Këshillit të Studentëve.

Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit të Studentëve është e rregulluar me Rregulloren mbi Zgjedhjen e Këshillit të Studentëve.

Anëtarët e Këshillit të Studentëve të AE’së për vitin 2022/2025 janë si në vijim:

1.     Redon Baholli-Kryetar

2.     Shkurte Thaqi-Nenkryeatre

3.     Arta Imeri- Nenkryeatre

4.     Arbian Kahrimani- Anëtar

5.     Haki Sejdiu- Anëtar

6.     Bjondina Selimi- Anëtare

7.     Jon Billibani- Anëtar

8.     Edonisa Brahimaj- Anëtare

9.  Diellza Tahiri- Anëtare

10.  Idea Shefkiu- Anëtare