038 558 600  info@akademiaevolucion.com

EVOLUCION

Gjithçka rreth Akademisë Evolucion

Akademia Evolucion ofron nivelin Bachelor dhe Master të studimeve. Studimet e nivelit Bachelor ofrohen në dy drejtime të akredituara nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës. Këto drejtime janë: Dizajn i modës dhe Dizajn i komunikimit. Ndërsa për herë të parë në Kosovë dhe rajon, Akademia Evolucion ofron programin Master në Dizajn të Modës (2 vite studimi), të akredituar.

Akademia Evolucion ka angazhuar personel akademik me karrierë të dëshmuar krijuese dhe pedagogjike. Filozofia e Akademisë Evolucion është që të gërshetojë praktikën dhe teorinë në mënyrë sa më harmonike. Mbi 50% e personelit akademik ka mbaruar studimet post diplomike jashtë Republikë së Kosovës. Evolucion ka marrëdhënie të ngushta me shkolla në Evropë dhe SHBA, ku vlen të përmenden: Instituto di moda Burgo-Milano, Domus Academy, NABA,etj.

Akademia ofron mundësi studimi të studentëve të viteve përfundimtare në Bachelor në institucionet tona partnere dhe mundëson vazhdim të studimeve MASTER në Itali dhe më gjerë.

Misioni dhe objektivat institucionale të Akademisë Evolucion

Misioni

Ne iu mundësojmë studentëve tanë të zhvillohen dhe të bëhen profesionistë të suksesshëm dhe pjesëtare aktivë e të dobishëm për komunitetin, përmes një procesi efikas të mësimdhënies, ushtrimeve praktike dhe projekteve hulumtuese e kreative në lëminë e arteve të aplikuara dhe dizajnit.

Këtë synim e arrijmë përmes zbatimit të teknikave dhe të metodologjive bashkëkohore të mësimdhënies si dhe komunikimit interaktiv midis studentëve stafit të Akademisë dhe akterëve të jashtëm.

Vizioni

Akademia Evalucion lufton të mbetet zgjidhja e parë për studentet në Kosovë dhe rajon në fushën e Dizajnit dhe të bëhet dominuese në vend duke krijuar komunitet kreativ, që t’i fuqizoj studentet dhe AE-në për të ardhmen e tyre profesionale.
AE do të jetë motor për progresë socioekonomik përmes praktikave profesionale, hulumtimeve, advokimit dhe angazhimit kuptimplotë.

Objektivat

Objektivat kryesore të Akademisë “Evolucion” janë:

  • Të afirmohet si institucion i vlerësuar i arsimit të lartë në Kosovë dhe më gjerë, i njohur për zhvillimin dhe avancimin e ideve të reja krijuese, ideve shkencore dhe arsimimit të gjithmbarshëm;
  • Të zhvillojë dhe të zgjerojë vazhdimisht veprimtarinë e vet mësimore në përputhje me standardet bashkëkohore në fushën e arsimit të lartë profesional;
  • Të arrijë nivel sa më të lartë profesional të arsimimit të specialistëve në fushën e artit aplikativ, dizajnit, shkencës dhe kulturës nëpërmjet të një procesi të gjithanshëm të mësimdhënies, hulumtimeve, aktiviteteve artistike dhe projekteve kreative;
  • T’i ofrojë tregut vendor dhe të rajonit profesionistë të kualifikuar në fushën e arteve të aplikuara dhe dizajnit në pajtim me zhvillimet ekonomike rajonale dhe më gjerë;
  • Të ushtrojë veprimtari komerciale në lëminë e arteve të aplikuara dhe dizajnit;
  • Të ndihmojë në avancimin dhe forcimin e pozitës së gruas në shoqëri;
  • Të forcojë vetëdijen e përgjegjësisë sociale të stafit dhe studentëve dhe të vazhdojë të jetë kontribues i rëndësishëm në aktivitetet me interes të komunitetit.

Akreditimi

  • Akademia Evolucion është e akredituar nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës në këto programe:
  • Dizajn I Modës (Bachelor dhe Master)
  • Dizajn I Komunikimit (Bachelor)

Linqet nga websajti zyrtar i Agjencis e Akreditimit të Kosovës :

Dokumenti i Akreditimit 1

Dokumenti i Akreditimit 2